ANBI Hidde Nijland Stichting - Hindeloopen

Algemeen

De Hidde Nijland Stichting - Hindeloopen is opgericht op 30 juni 2008 en is een voortzetting van de Hidde Nijland Stichting (KvK nr 41000607), die per dezelfde datum door de gemeente Nijefurd is ontbonden. 
De gemeente Nijefurd was tot aan deze datum volledig verantwoordelijk voor het beheer van de collectie van het museum, die zij per schenkingsacte van 16 juli 1919 in eigendom had verkregen van de heer Hidde Nijland en zijn echtgenote. Exploitatiekosten als personeel, huisvesting, energie, onderhoud, etc, drukten rechtstreeks op de gemeentebegroting. 
 
De nieuwe stichting is opgericht om het plan van de gemeente om tot verzelfstandiging over te gaan ten uitvoer te brengen. De gemeente blijft eigenaar van de collectie, doch heeft deze via een bruikleenovereenkomst aan de nieuwe stichting overgedragen. Voorts is een subsidie-overeenkomst gesloten om de continuïteit van het beheer mogelijk te maken. Het doel van de verzelfstandiging was afstand te creëren tot de gemeentelijke organisatie, waardoor besluitvorming en het beheer soepeler zouden gaan verlopen. Uiteindelijk blijft de gemeente eindverantwoordelijk voor het instandhouden van de collectie zoals haar verplicht is opgelegd en door haar aanvaard in 1919. 
 

Doelstelling 

1. De stichting heeft ten doel:
a. het exploiteren van Museum Hindeloopen te Hindeloopen. Dit museum is een permanente instelling van Hindelooper kunst en cultuur ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de immateriële en materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c. het doel te verwezenlijken zoals verwoord door Hidde Nijland zelf en bepaald is in de akte van schenking van zestien juli negentienhonderd negentien verleden van notaris H. Berghuis destijds in Leeuwarden.
 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het volgen van de gedragslijn voor museale beroepsethiek; het periodiek opstellen van een beleidsplan voor het museum; het periodiek opstellen van een collectieplan voor het museum; en het zich houden aan het reglement Museumregistratie. 
 

Gegevens van de stichting

Naam: Hidde Nijland Stichting Hindeloopen 
Adres : Dijkweg 1, 8713 KD Hindeloopen 
Telefoon: 0514 - 52 14 20
Bankrekening: NL79RABO0135033012 
Inschrijving KvK nr.: 01134010
RSIN/fiscaal nummer: 8196.39.771 
 

Het beloningsbeleid van de stichting

Alle bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd. Gemaakte en voorgeschoten kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed mits deze vooraf door het bestuur c.q. de penningmeester zijn goedgekeurd. De stichting heeft personeel in loondienst, ook zijn aan de stichting vrijwilligers verbonden die hun werkzaamheden zonder enige financiële vergoeding uitoefenen.