Visie, missie

Museum Hindeloopen wordt trekker toeristenstroom.

Nieuw concept
Museum Hindeloopen gaat geheel veranderen. Bestuur en directie hebben met behulp van een professioneel bureau een geheel nieuw museumconcept ontwikkeld. 
Het Hindelooper cultureel erfgoed zal in een nieuw belevingsconcept worden gepresenteerd en met meer marketing activiteit een veel groter toeristische potentieel aanboren. Zie hier de presentatie van het museum en van het architectenbureau Kijlstra en Brouwer.
 
Meer toeristen
Door bredere en nieuwe landelijke doelgroepen aan te boren zal het aantal bezoekers aan het museum maar ook aan de stad Hindeloopen aanzienlijk stijgen. Dit is gunstig voor Hindeloopen als geheel, horeca, winkels, andere musea, etc. De plannen beogen een groei in aantallen bezoekers van de huidige 8.000 naar minimaal 22.000 per jaar.
 
Uitbreiding gebouw
Voor deze nieuwe invulling is een grotere ruimte vereist. Plannen zijn ontwikkeld om de huidige aanbouw te verwijderen en een grotere aanbouw te realiseren. Het nieuwe ontwerp biedt, veel meer dan nu mogelijk is, ruimte aan tentoonstellingen, evenementen en lezingen. Onbelemmerde toegankelijkheid voor senioren en mensen met slechte mobiliteit zullen ook de aantallen bezoekers uit dit segment doen groeien. Het oude monumentale raadhuis uit 1683 zal, als een belangrijke eye catcher, onderdeel blijven uitmaken van het museum. De veranderde aanbouw zal in principe kunnen rekenen op medewerking van de gemeente voor het verkrijgen van vergunningen.
 
Financiering van versterking van de culturele en toeristische functie van Hindeloopen
Wat tot nu toe ontwikkeld is zijn alleen veelbelovende plannen. Voor het realiseren is er externe financiering nodig. Deze wordt gezocht bij goede doelen, fondsen en overheden. Nu de plannen gereed zijn zal dit verdere jaar besteed worden aan het aanboren van financiële bronnen, het verkrijgen van toezeggingen om bijdragen te leveren aan het versterken van de culturele en toeristische functie van Hindeloopen. Bouwen en herinrichten kan pas beginnen als de financiering rond is.
 
Geschiedenis
Museum Hindeloopen is ontstaan op initiatief van het echtpaar Hidde en Adriana Nijland-Volker. Hidde Nijland, geboren in 1853 te Leeuwarden, was een verwoed kunst- en antiekverzamelaar. Reeds op jonge leeftijd begint hij met het verzamelen van Hindelooper voorwerpen. In 1917 biedt hij zijn verzameling aan de gemeente Hindeloopen aan op voorwaarde dat deze tentoongesteld wordt in het oude stadhuis van 1683.
Het museum is altijd eigendom en in beheer geweest van de gemeente. In juli 2008 is het museum verzelfstandigd en ondergebracht in de nieuwe Hidde Nijland Stichting - Hindeloopen. 
De gemeente is nog steeds eigenaar en verantwoordelijk voor de oorspronkelijke collectie. Het bestuur en het merendeel van het personeel bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.