Museum Hynljippen

Trije ieuwen ferlyn groeide Hylpen út ta in wichtige hannelsstêd. Yn Museum Hynljippen komt dizze skiednis wer ta libben.
Yn sfearfol ynrjochte stylkeamers wurdt it Hylper skilderwurk en de eigen kleurige klaaiïng toand. 
Ek skipsmodellen, skilderijen en printen fertelle oer de steds- en skipfearthistoarje.